CLLD - ("Community-led Local Development” - Közösség Által Irányított Helyi Fejlesztés)

A CLLD lényege, hogy a helyi társadalom összetételét tükröző akciócsoportok (Helyi Akciócsoport – a továbbiakban HACS) a helyi társadalom bevonásával – egy ún. helyi fejlesztési stratégiában – határozzák meg a közösség szempontjából fontos célokat és beavatkozásokat, valamint a rendelkezésükre álló kereteken belül az ezekre fordítandó fejlesztési forrásokat. Azaz a helyi akciócsoport céljai eléréséhez hosszú távú finanszírozási forrást kap, és eldöntheti, – a meghatározott szabályok betartása mellett – hogy hogyan és mire költi el azt. Ennek érdekében helyi felhívásokat tesz közzé, amelynek keretében helyi szervezetek igényelhetnek támogatást saját fejlesztési elképzeléseik megvalósítására, majd ezek közül az akciócsoport választja ki a helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő projekteket.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban IH) 2016-ban regisztrációs felhívást tett közzé a TOP CLLD megvalósítása érdekében létrejövő HACS-ok megalakítására. A felhívás rögzítette a HACS-ok létrehozásának alapvető feltételeit, a rendelkezésre álló forráskereteket, a CLLD eszköz alkalmazásától elvárt eredményeket és a két finanszírozási alapból (Európai Regionális Fejlesztési Alap /ERFA/ és Európai Szociális Alap /ESZA/) támogatható tématerületek körét.

TOP CLLD Program

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) célul tűzte ki integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtését. Ennek érdekében hozzá kíván járulni a stratégiája megvalósítására támogatást nyert városokban a kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és szolgáltatási minőségének javulásához, a közösségfejlesztési programok révén összetartóbb, tudatosabb, a város jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához.

A fejlesztések eredményeként várhatóan növekszik a stratégia megvalósítása keretében megújított közösségi tereket rendszeresen igénybevevő lakosság aránya, illetve a közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel, létesítményekkel való lakossági elégedettség, továbbá a település kulturális és közösségi intézményeinek látogatottsága.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, a TOP-7.1.1-16 kódszámú, „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívásra a Pannónia Szíve-Bicske Helyi Közösség Akciócsoport, „Batthyányi Kázmér Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia” címmel, TOP-7.1.1-16-2017-00106 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017.12.07. napon hozott döntésével támogatásban részesített.